Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden


1. Definities
1.1 Opening Minds: trainingsbureau dat trainingen op maat verzorgt in opdracht van opdrachtgevers. Opening Minds is een netwerkorganisatie van zelfstandige professionals, gevestigd te Schiedam en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 58507256, BTW nummer NL001634098B40.
1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.
1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor Opening Minds of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Opening Minds valt.
1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door Opening Minds.


2. Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Opening Minds met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, intervisie of coaching in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3. Offerte & opdracht
3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training stuurt Opening Minds een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Opening Minds en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen of via email bevestigen de overeenkomst aan te gaan.
3.2 Indien Opening Minds en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Opening Minds, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, tenzij anders vermeld.

4. Annulering
4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Opening Minds niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Opening Minds kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
4.3 Indien Opening Minds bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Opening Minds gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

5. Betaling
5.1 Opening Minds zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Opening Minds, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Opening Minds is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Opening Minds redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.

6. Auteursrecht
6.1 Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij Opening Minds. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van Opening Minds en onder duidelijke bronvermelding.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Opening Minds verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Opening Minds door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Opening Minds slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Opening Minds.
7.2 Opening Minds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Opening Minds.
7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Opening Minds voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
7.4 Opening Minds is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
7.5 Iedere aansprakelijkheid van Opening Minds is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Opening Minds wordt uitbetaald.
7.6 Opening Minds zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

8. Vertrouwelijkheid
8.1 Opening Minds behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
8.2 Opening Minds staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

9. Klachten
9.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Opening Minds, Lange Nieuwstraat 103, 3111 AE Schiedam.
9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.